PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ HỆ THỐNG THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 11 đến ngày 21/6/2021)(11/06/2021 15:33:35)

11/06/2021 15:33 9

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ HỆ THỐNG THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 11 đến ngày 21/6/2021)(11/06/2021 15:33:35)


Tóm tắt từ:

Tin tức 1 chỉ cung cấp nội dung tóm tắt. Vui lòng xem tin đầy đủ trên Trung tâm DB KTTV Quốc Gia tại đây:
https://nchmf.gov.vn/Kttvsite/vi-VN/1/phan-tich-va-du-bao-xu-the-he-thong-thoi-tiet-10-ngay-tu-dem-11-den-ngay-21-6-2021-post21175.html và tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất.


Lướt tin mới tại Trang chủ hoặc chọn Chủ đề

Xem thêm tin mới trên Trung tâm DB KTTV Quốc Gia hoặc xem tin chủ đề Thời sự

Chủ đề: Tin nổi bật hôm nay Số liệu Covid-19 Tuyển sinh 2021 Giá vàng, ngoại tệ