Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển

17/04/2021 16:20 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển


(Chinhphu.vn) – Phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tóm tắt từ:

Tin tức 1 chỉ cung cấp nội dung tóm tắt. Vui lòng xem tin đầy đủ trên Báo Chính phủ tại đây:
https://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-Phai-tao-duoc-nhung-buoc-dot-pha-ve-ly-luan-phat-trien/428696.vgp và tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất.


Lướt tin mới tại Trang chủ hoặc chọn Chủ đề

Xem thêm tin mới trên Báo Chính phủ hoặc xem tin chủ đề Thời sự

Chủ đề: Tin nổi bật hôm nay Số liệu Covid-19 Tuyển sinh 2021 Giá vàng, ngoại tệ